Skip to content Skip to footer

Řád půjčovny kol firmy JÍZDNÍ KOLA FRIESE

  1. Právo užívat kolo/elektrokolo má pouze osoba uvedená ve smlouvě (dále jen nájemce), podepsaný na smlouvě.
  2. Podpisem smlouvy nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání kola/elektrokola, jeho údržbou a souhlasí s jeho stavem v při převzetí, podepsaným v protokolu.
  3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby jeho vrácení. Na základě smlouvy o zapůjčení se zavazuje nájemce užívat elektrokolo ve shodě s jeho určením tak, aby nedošlo k jejímu poškození či odcizení, včetně řádného zabezpečení proti krádeži a zajištění při přepravě. Nájemce se zavazuje dodržovat všechny předpisy vztahující se na provoz na pozemních komunikacích a cyklostezkách a prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k užívání elektrokola. Při převzetí je nájemce povinen ověřit si technický stav kola.
  4. V případě nedostatku na jeho technickém stavu v průběhu užívání se nájemce zavazuje neprodleně o závadě informovat majitele a na základě jeho pokynů postupovat dále.
  5. K pronájmu kola/elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou u jednotlivých modelů v ceníku půjčovny. Pronájem kola/elektrokola je možný pouze po předložení alespoň dvou platných osobních dokladů a jejich ověření (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).
  6. Nájemce může být pouze osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užívání kola/elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Předání a půjčování kola osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno.
  7. Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy. V případě překročení stanovené lhůty je nájemce povinen půjčovné doplatit včetně poplatku za překročení lhůty ve výši až 200% ceny půjčovného.
  8. Jízda na vypůjčeném kole/elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem.
  9. V případě poškození kola/elektrokola se nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady vynaložené na jeho opravu do 7 dnů od obdržení faktury. Pokud náklady nepokryla složená záloha. pronajímatel má právo použít zálohu na úhradu vzniklé škody.

Řád a ceník Půjčovny je součástí smlouvy a svým podpisem na ní se nájemce zavazuje plnit ho v plném rozsahu.

Možnosti platby: Platba hotově (na adrese půjčovny) nebo platba bankovním převodem (předem)

Možnosti platby: Platba hotově (na adrese půjčovny) nebo platba bankovním převodem (předem)

Web navrhl a vytvořil Tomáš Valach